Περί εμφανίσεως της Παναγίας και των δοθεισών μοι υπ' Αυτής εντολών.

....Μία μυστηριώδης δύναμις ωσάν να με ώθη προς τα εκεί. Ο αήρ έχει ήδη παύσει να φυσά και ο ουρανός ήτο αστερόης....

..... Ήκουσα να ομιλή: «Είμαι η Παναγία. Μη φοβείσαι παιδί μου, είπε! Εγώ ενεφανίσθην να σου είπω τρεις λόγους, τους οποίους να μη λησμονήσης....
1) Ο παρών πόλεμος εκηρύχθη απροκαλύπτως και αναιτίως υπό της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος. Θελήματί μου η Ελλάς θα εξέλθη τούτου νικηφόρως.

2) Ο πόλεμος ούτος εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος, ίνα γνωρίση ο κόσμος, ότι αφορμή τούτου είναι η απομάκρυνσίς του εκ της Χριστιανικής θρησκείας, καθ' ην ύβριζεν, εβλασφήμει τα θεία της και έρρεπε προς τον εκφυλισμόν και την ακολασίαν και ούτως συμμορφωθή, ίνα μάθη ότι υπάρχει και προΐσταται ο Θεός. Τρανώτατα δε τεκμήρια της υπάρξεως ταύτης είναι τα συχνά θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού.

3) Έπρεπε να μάθη ο κόσμος, ότι ο δίκαιος πάντοτε υπερισχύει της βίας
Εν Τ.Τ. 712 τη 3η Μαρτίου 1941
Ο Ανθυπασπιστής Γκάτζαρος Νικόλαος

Προς

Το 1/40 Τάγμα Ευζώνων Ενταύθα

«Περί εμφανίσεως της Παναγίας και των δοθεισών μοι υπ' Αυτής εντολών».

«Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν, ότι χθες Κυριακήν, 2 Μαρτίου έ.έ. και περί ώραν 8ην μ.μ. μετέβην εις τι παρακείμενον του καταυλισμού 2ου Λόχου Τάγματος Υμών μικρόν ύψωμα απέχον περί τα 300μέτρα, χάριν περιπάτου, αισθανθείς την ανάγκην κινήσεως. Μία μυστηριώδης δύναμις ωσάν να με ώθη προς τα εκεί. Ο αήρ έχει ήδη παύσει να φυσά και ο ουρανός ήτο αστερόης. Κατά την επιστροφήν μου εις την σκηνήν, δεν έχω αριθμήση 10 βήματα, ότε αιφνιδίως ενεφανίσθη εμπρός μου και μου ανέκοψε τον δρόμον μία γυνή μαυροφόρα έχουσα σεμνήν, την εμφάνισίν της. Το πρόσωπόν της διεκρίνετο χαρακτηριστικώς εις το βραδυνό ημίφως. Εις το θέαμα τούτο καταληφθείς εξ απροόπτου, κατ' αρχάς εξεπλάγην, κατόπιν όμως αυτοστιγμεί συνήλθον εκ του τρόμου, επειδή εγνώριζον, ότι πολλάκις η Παναγία ενεφανίσθη είτε ως όραμα, είτε καθ' ύπνον κατά τας πολεμικάς επιχειρήσεις του Στράτου μας.
Εγώ όλως μηχανικώς έλαβον θέσιν ημιγονυπετή, ίνα ασπασθώ την δεξιάν Της. Εκ της συγκινήσεως οι οφθαλμοί μου εδάκρυζον, οι πόδες και τα χείλη μου έτρεμον επί πολλήν ώραν. Ήκουσα να ομιλή: «Είμαι η Παναγία. Μη φοβείσαι παιδί μου, είπε! Εγώ ενεφανίσθην να σου είπω τρεις λόγους, τους οποίους να μη λησμονήσης....


Ανάφερε, λοιπόν, ταύτα και εγγράφως εις τον Διοικητήν σου, ίνα μη πτοηθή προ ουδενός κωλύματος, καθότι υπό την προστασίαν Μου ο Ελληνικός Στρατός θα νικήση!».

Μεθ' ο εν τη εξαφανίσει Της οι οφθαλμοί μου εθαμβώθησαν.

Εν τέλει συνήλθον εν μέρει και κατηυθύνθην αμέσως εις την σκηνήν υμών, όπου έξωθι ταύτης ανέφερον υμίν το συμβάν προφορικώς.

Νικόλαος Γκάτζαρος


-Ἡ τελευταία σου δουλειά εἶναι ὁ «Λυκόσχημος Ἀμνός». Γιά ποιούς λόγους πιστεύεις ὅτι οἱ ἀμνοί σήμερα πρέπει νά εἶναι λυκόσχημοι; Παλιότερα ὑπῆρχε ἡ ἄποψη ὅτι...
ὁ ἀμνός, ὁ ἐργάτης τῆς ἀρετῆς, πρέπει νά ἔχει μία συγκεκριμένη (συντηρητική) ἐξωτερική ἐμφάνιση πού νά μαρτυρᾶ τήν ἐσωτερική του ζωή.
-Αὐτή ἡ ἐξωτερική συντηρητική ἐμφάνιση ἔγινε πολλές φορές τύπος χωρίς οὐσία, χωρίς περιεχόμενο. Ὁ ὑποτιθέμενος ἐργάτης τῆς ἀρετῆς ἔγινε ἠθικιστῆς, εὐσεβιστής, δεϊστής, νοησιαρχικός. Καί τελικά στίς ἡμέρες μας μέ αὐτόν τόν τρόπο δυσφημίστηκε ἡ ἴδια ἡ ἀρετή ὡς κάτι παρωχημένο, κατεστημένο, ὡς ἕνα προϊόν συντήρησης. Αὐτό ἦταν ἕνα κληροδότημα τῆς προηγούμενης γενιᾶς. Καί ἐκεῖ βέβαια πού δέν τό περιμένεις, μέσα στή σηπεδώνα τῆς δικῆς μας γενιᾶς, ἀνθίζουν καί βλαστάνουν ἐργάτες τῆς ἀρετῆς, οἱ ὁποῖοι κινοῦνται ἱεροκρυφίως, τούς ὁποίους ἀγνοοῦν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι. Αὐτούς τούς κρυφούς ἐργάτες τῆς ἀρετῆς θεωρῶ ὡς «λυκόσχημους ἀμνούς», ἄτομα πού ἡ ἐξωτερική τους ἐμφάνιση μπορεῖ ἀκόμη καί νά σκανδαλίζει κάποιους συντηρητικούς. Ἐπίσης, πάντα μέ συγκινοῦσαν οἱ διά Χριστόν σαλοί, ἄνθρωποι ἀτημέλητοι, ἀνεπιτήδευτοι, χωρίς καμία κοινωνική ἀναγνώριση, ἀλλά μέ μεγίστη παρρησία ἐνώπιόν του Θεοῦ. Νομίζω ὅτι κάπου ἐδῶ κολλάει αὐτό πού ἔλεγε ὁ Γέροντας Παΐσιος, ὅτι «στήν Δευτέρα Παρουσία θά....
δοῦμε πολλές ἐκπλήξεις».
ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ!
http://pistos788.blogspot.gr/2012/10/blog-post_28.html

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 blogger-facebook:

Δημοσίευση σχολίου